Algemene voorwaarden
Prisma Counselling werkt volgens de voorwaarden van beroepsverenigingen ABvC en RBNG. WWW.ABvC.NL en WWW.RBNG.NL  Hieronder volgen toelichtingen naar aanleiding van veelgestelde vragen:
Commitment
U kunt er als cliënt van Prisma Counselling op rekekenen dat Prisma Counselling zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de client wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Prisma Counselling en client beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.
Vertrouwelijkheid
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Prisma Counselling is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat Prisma Counselling bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Prisma Counselling neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de client. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.
Noodgevallen
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Betaling
De sessies dienen contant te worden voldaan aan het einde van iedere sessie, volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen. Workshops dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekening vanPrisma Counselling. Mogelijke tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dan 10%.
Indien wordt overeengekomen tot facturering, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen binnen 24 uur kosteloos worden geannuleerd door de client. Bij overschrijding van deze termijn wordt de sessie in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, eventueel kan dit door de voicemail in te spreken waar duidelijk moet worden vermeld om welke sessie c.q. workshop het gaat, met vermelding van naam en telefoonnummer.
Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.  

Klachtenregeling
Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd bij de ABvC. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor clienten en andere belanghebbende. Tevens is Prisma Counselling onderhevig aan het tuchtrecht van Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG)
Aansprakelijkheid
Prisma Counselling is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar client tijdens en buiten de sessies. De client blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan Prisma Counselling nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Workshops
Inschrijving geschiedt door aanmelding via contactformulier welke te vinden is op deze website. Telefonisch of of per email kan naar meer informatie worden gevraagd. Na aanmelding via deze website ontvangt u een factuur, waarmee de overeenkomst voor deelname tot stand is gekomen. Deze faktuur dient vooraf de data dat de workshops gegeve n worden, te worden voldaan, welk betalingstermijn op de faktuur staat vermeld.
Annuleringen
Workshops/cursussen:
Prisma Counselling heeft het recht workshops te annuleren tot 5 werkdagen voor aanvang van betreffende workshop.
Je ontvangt hiervan bericht 5 werkdagen voor aanvang van de workshop. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien je hiervan gebruik maakt worden de deelname kosten niet geretourneerd. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.
Counseling/Coaching sessies:
Prisma Counselling heeft het recht een sessie te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Je ontvangt hierover binnen 24 uur bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.
Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01 juli 2011 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Prisma Counselling wordt aangegeven. Een klachtenregeling is voorzien door de ABvC bond van counsellors.
 

© Copyright Prisma Counselling | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: