Mediation

Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke neutrale persoon die mediator wordt genoemd. De mediator geeft communicatieve begeleiding aan partijen, om vanuit het werkelijke belang van iedere partij tot een gezamenlijk gedragen en voor iedereen aanvaardbare oplossing van hun conflict te komen.

Mediation is non-directief, dat wil zeggen dat de partijen worden uitgedaagd om zelf tot een oplossing te komen.

De mediator begeleidt slechts het proces.

Uitgangspunten van mediation

De relatie tussen mediator en partijen evenals tussen partijen onderling die in mediation zijn, is vertrouwelijk. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
Mediation kan gestopt worden, door terugtrekking van één of meerdere partijen uit het proces. Alle eerder gemaakte afspraken komen dan per direct te vervallen.
Mediation in werkgerelateerde relaties wordt regelmatig door de werkgever betaald. Mijn neutrale rol zal / mag hierdoor nooit in het gedrang komen.

Het proces van mediation is in grote lijnen als volgt te beschrijven:

De mediator zal beide partijen de gelegenheid bieden om aan de andere partij duidelijk te maken waar het conflict naar zijn/ haar opvatting over gaat. Hierdoor wordt er bereikt dat men écht naar elkaar luistert. Door deze techniek toe te passen, kan er begrip voor elkaars standpunt ontstaan. Er zal worden onderzocht welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen
en welke gezamenlijke belangen partijen hebben. De mediator zal een situatie creëren waarin partijen kunnen brainstormen over mogelijke oplossingen voor hun conflict. De afspraken die worden gemaakt om tot een oplossing te komen én de oplossingen zelf worden, indien gewenst, schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

Door mediation is het mogelijk om een conflictsituatie om te buigen en af te sluiten met een win-win-situatie. Mediation kan zorgen voor herstel van de relatie op korte en lange termijn. Mediation kan worden ingezet bij iedere vorm van conflicthantering, mits partijen bereid zijn om actief betrokken te zijn in het tot stand komen van een oplossing, die voor beide partijen aanvaardbaar is. In alle andere gevallen kan de rechter uitspraak doen. Ik begeleid de “zachte kant”van een traject dus geen juridische kant, hiervoor heb ik een nauwe samenwerking met een erkende mediator die ook voor de rechtbank mag werken. 

Afspraak maken? Bel naar 06 - 1499 8408